A Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület alapszabálya

Hatályosítás alatt!

Általános rendelkezések

1. § (1) A Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) célja az otthoni ápolásban (home care) és a hospice ellátásban (a továbbiakban együtt: otthoni ápolás) résztvevő orvosok, ápolók, gyógytornászok, fiziotherápiás szakemberek, logopédusok, konduktorok, továbbá főiskolai vagy más egészségügyi képesítéshez kötött tevékenységet végző, illetve képesítéssel nem rendelkező személyek (a továbbiakban együtt: ápolók) szervezeteinek önkormányzattal rendelkező szakmai, szervezeti képviselete.

(2) Az Egyesület rövidített elnevezése: MOHE
székhelye: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 45-47.

Az Egyesület feladatai

2. § Az Egyesület

a. ) az otthoni ápolás gyakorlásával összefüggő ügyekben képviseli és védi az ápolók szakmai érdekeit, jogait és tekintélyét,

b. ) etikai állásfoglalást alkot,

c. ) felkérés esetén véleményezi az ápolók szakmai tevékenységét és anyagi helyzetét közvetlenül befolyásoló jogszabály megalkotását,

d. ) felkérés esetén véleményezi az otthoni ápolási tevékenység szervezete és működése alapvető fejlesztési irányai, tervei meghatározását,

e. ) felkérés esetén részt vesz az Egyesület tagjai és az egészségbiztosítás szervei közötti általános szerződési feltételek kialakításában,

f. ) felkérés esetén véleményezi az ápolóképzés, szakmai továbbképzés követelmény szintjét érintő elképzeléseket,

g. ) kongresszusok és szakmai tanácskozások, továbbképzések szervezése,

h. ) az Egyesület Ctv. 2. § 22. pontja szerinti közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Közgyűlés

3. § (1) Az Egyesület legfőbb képviseleti szerve a Közgyűlés, melynek kizárólagos hatáskörébe tartozik

a. ) az Egyesület Alapszabályának a megalkotása és módosítása,

b. ) az Elnökség elnökének és tagjainak, valamint a Felügyelő Bizottság és Etikai Bizottság, továbbá az Egyesület által létrehozott egyéb bizottság(ok) elnökeinek és tagjainak 4 évre történő megválasztása,

c. ) az éves költségvetés meghatározása,

d. ) az Elnökség és a Felügyelő Bizottság éves beszámolójának elfogadása,

e. ) a tagsági díj megállapítása,

f. ) az Etikai Bizottság állásfoglalásainak jóváhagyása,

g. ) az Elnökség tagfelvételt elutasító döntése elleni fellebbezés elbírálása.

(2) A Közgyűlés tagjait az Egyesület tagjainak összessége alkotja. Az egyéni vállalkozó tag tagsági jogait a Közgyűlésen személyesen gyakorolja, a gazdasági társaság, egyesület, alapítvány tagok tagsági jogaikat a Közgyűlésen a cégbíróság vagy a megyei (fővárosi) bíróság által nyilvántartott képviselőjük által gyakorolják.

(3) A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni.

Elnökség

4. § (1) Az Elnökség 13 tagú, amely az Egyesület elnökéből és 12 elnökségi tagból áll. Az egyesület elnökét és az elnökségi tagokat a Közgyűlés választja titkos szavazás útján azon tagjai sorából, akiket a Közgyűlés bármely tagja az adott tisztségre előzetesen jelölt, és akik a tisztség elfogadására irányuló szándékukat megválasztásuk esetére előzetesen, írásban bejelentették.

(2) Az Elnökség hatáskörébe tartozik

a. ) a Közgyűlés előkészítése és összehívása,

b. ) a tagfelvétel,

c. ) a 2. §-ban meghatározott véleményezési jogok gyakorlása,

d. ) két Közgyűlés között a 3. § (1) bekezdésben a Közgyűlésnek fent nem tartott valamennyi egyesületi feladat ellátása.

(3) Az Elnökség a tagjai közül titkárt és a Közgyűlés által meghatározott egyesületi feladatok ellátására felelősöket jelöl ki.

(4) Az elnök helyettesítésének módjáról az Elnökség dönt.

(5) Az Elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente egy alkalommal ülésezik.

(6) Az Elnökség üléseit az elnök a napirend megjelölésével és a rendelkezésre álló előterjesztések szövegének megküldésével írásban hívja össze oly módon, hogy a meghívó legalább nyolc nappal az ülés napja előtt az Elnökség tagjaihoz megérkezzen.

(7) Az Elnökség határozatképes, ha azon tagjainak több mint fele jelen van. Az Elnökség valamennyi tagját 1-1 szavazati jog illeti meg. Az Elnökség határozatait egyszerű többséggel, nyílt szavazás útján hozza meg.

(8) Az Elnökség a mindenkori Elnök tiszteletdíját évente határozza meg.

(9) Az Elnökség külföldi tanulmányútra, szakmai továbbképzésekre és kongresszusokra tagokat delegálhat.

(10) Az évente megrendezett MOHE kongresszuson a résztvevők szavazata alapján a "Legjobb előadás" címen oklevelet, és ezzel 10 ezer Ft-os vásárlási utalványt ad.
5. § (1) Az elnök ellátja az Egyesület képviseletét, vezeti a Közgyűlést és az elnökségi üléseket.

(2) Az Egyesület nevében aláírásra az elnök, illetve akadályoztatása esetén két elnökségi tag jogosult. Kötelezettségvállaláshoz és a bankszámla feletti rendelkezéshez minden esetben két elnökségi tag aláírása szükséges.

(3) A titkár ellátja az Egyesület ügyviteli feladatait, akadályoztatás esetén helyettesíti az elnököt.

Bizottságok

6. § (1) A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Egyesület működésére, gazdálkodására, pénzügyi és számviteli rendjére vonatkozó jogszabályok és belső szabályok érvényesülését az Egyesület szerveinél.

(2) A Felügyelő Bizottság 3 tagú, amely elnökből és 2 tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés választja titkos szavazás útján azon tagjai sorából, akiket a Közgyűlés bármely tagja az adott tisztségre előzetesen jelölt, és akik a tisztség elfogadására irányuló szándékukat megválasztásuk esetére előzetesen, írásban bejelentették.
(3) A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább negyedévente egy alkalommal ülésezik, és évente egy alkalommal beszámol a Közgyűlésnek.

(4) A Felügyelő Bizottság üléseit a Felügyelő Bizottság elnöke a napirend megjelölésével és a rendelkezésre álló előterjesztések szövegének megküldésével írásban hívja össze oly módon, hogy a meghívó legalább nyolc nappal az ülés napja előtt a bizottság tagjaihoz megérkezzen.

(5) A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha azon elnöke és két tagja jelen van. A Számvizsgáló Bizottság valamennyi tagját 1-1 szavazati jog illeti meg. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű többséggel, nyílt szavazás útján hozza meg.

7. § (1) Az Egyesület az otthoni ápolásra vonatkozó etikai állásfoglalások kiadására Etikai Bizottságot működtet.

(2) Az Etikai Bizottság 3 tagú, mely elnökből és 2 tagból áll. Az Etikai Bizottság tagjait a közgyűlés választja titkos szavazás útján azon tagjai sorából, akiket a Közgyűlés bármely tagja az adott tisztségre előzetesen jelölt, és akik a tisztség elfogadására irányuló szándékukat megválasztásuk esetére előzetesen, írásban bejelentették.

(3) Az Etikai bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, állásfoglalásait jóváhagyásra a Közgyűlés elé terjeszti.
(4) Az Etikai Bizottság üléseit az Etikai Bizottság elnöke a napirend megjelölésével és a rendelkezésre álló előterjesztések szövegének megküldésével írásban hívja össze oly módon, hogy a meghívó legalább nyolc nappal az ülés napja előtt a bizottság tagjaihoz megérkezzen.

(5) Az Etikai Bizottság akkor határozatképes, ha azon az elnöke és két tagja jelen van. Az Etikai Bizottság valamennyi tagját 1-1 szavazati jog illeti meg. Az Etikai Bizottság határozatait egyszerű többséggel, nyílt szavazás útján hozza meg.

8. § A Közgyűlés további bizottságok létrehozásáról is rendelkezhet.

Összeférhetetlenségi szabályok

9. § (1) Összeférhetetlen az egyesületi tisztséggel, ha valaki az egészségügy ágazati szintű irányításában, törvényességi felügyeletében és finanszírozásában vezető beosztásban, vagy tisztségviselőként részt vesz - kivéve a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara - valamint az egészségügy területén működő érdekvédelmi szervezetben tisztséget tölt be.

(2) Az Egyesület Elnökségének nem lehet tagja az Etikai és a Felügyelő Bizottság tagja.

(3) Az Elnökség, a Felügyelő Bizottság és az Etikai Bizottság tagjai nem lehetnek egymásnak közeli hozzátartozói , tevékenységükben egymás alá- és fölérendeltjei.

(4) A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok:

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesül.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozásától jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő, akit a vezető tisztségviselői tevékenységtől tiltottak el.

(5) A vezető tisztségviselői megbízás megszűnése:

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;

b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;

c) visszahívással;

d) lemondással;

e) a vezető tisztségviselő halálával;

f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;

g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

A taggyűlés a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.

A vezető tisztségviselő a közgyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.

Ha az egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

Eljárási szabályok

10. § (1) A Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A Közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha az ok és a cél megjelölésével a tagok 1/3-a azt indítványozza.

(2) A Közgyűlést az Elnökség készíti elő, és a napirend megjelölésével és a rendelkezésre álló előterjesztések szövegének megküldésével írásban hívja össze oly módon, hogy a meghívó legalább 15 nappal a Közgyűlés napja előtt az Egyesület tagjaihoz megérkezzen.

(3) A meghívónak tartalmaznia kell azt a figyelmeztetést is, hogy a megismételt Közgyűlés az írásban közölt napirendi pontok tekintetében a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. A meghívót a tagoknak igazolható módon kell kézbesíteni. Igazolható módon történő kézbesítésnek minősül az ajánlott küldeményként postai úton történő kézbesítés, vagy a tagnak az általa megadott elektronikus levelezési címre történő kézbesítés

(4) A Közgyűlés határozatképes, ha azon tagjainak több mint fele jelen van. A Közgyűlés határozatait egyszerű többséggel, nyílt - választás esetén titkos - szavazással hozza.

(5) A Közgyűlés tagjai tagonként egy szavazati joggal rendelkeznek.

(6) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv felvételéről az Egyesület elnöke gondoskodik. A jegyzőkönyvet és a határozatokat két résztvevő tag hitelesíti.

A jegyzőkönyvben rögzíteni kell

  • a Közgyűlés időpontját és helyét, a Közgyűlésen elhangzottak lényegét, a Közgyűlésen szavazásra bocsátott előterjesztéseket,
  • az egyes szavazások eredményét a döntést támogatók és ellenzők számarányának feltüntetésével,
  • a Közgyűlés határozatait szó szerint (határozat tartalma és hatálya).

(7) A Közgyűlések jegyzőkönyveit az Egyesület székhelyén kell tárolni, oly módon, hogy a Közgyűlés által hozott határozatok időrendben fellelhetők legyenek

Tagsági viszony

11. § (1) Az Egyesület tagja lehet az a magyarországi székhelyű egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, egyesület, alapítvány, aki - illetve amelynek legalább egy magyar állampolgárságú tagja (alkalmazottja, vagy vele legalább egy évre szerződött közreműködője) -

a. ) Magyarországon lakóhellyel rendelkezik,

b. ) Magyarország területén otthoni ápolási tevékenységet folytatott, folytat, illetőleg kíván folytatni,

c. ) az egyesületi tagdíjat megfizeti,

d. ) az Alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezően elismeri.

(2) Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, illetve jogi személyiségű, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki (amely) az otthoni ápoláshoz kapcsolódó szolgáltatásával vagy egyéb módon hozzá kíván járulni az Egyesület feladatainak teljesítéséhez, amennyiben ő - illetve legalább egy magyar állampolgárságú tagja (alkalmazottja, vagy vele legalább egy évre szerződött közreműködője) - Magyarországon lakóhellyel rendelkezik, az egyesületi tagdíjat megfizeti, az Alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezően elismeri.

12. § (1) A tag az Elnökségnél kérheti felvételét. Az Elnökség a kérelem benyújtásától számított 45 napon belül dönt a felvételről.

(2) A tagfelvételt elutasító döntést írásbeli, indokolt határozatba kell foglalni, és a határozat meghozatalától számított 8 napon belül a kérelmező részére meg kell küldeni. A kérelmező az elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezhet a közgyűléshez, amely azt a benyújtástól számított 60 napon belül elbírálja.

(3) Az Egyesület első- és másodfokú tagfelvételi eljárásában nem vehet részt az, akitől az ügy elfogulatlan megítélése nem várható el. A másodfokú tagfelvételi eljárásban nem vehet részt az sem, aki az elsőfokú döntés meghozatalában részt vett.

(4) A tagfelvételt elutasító másodfokú határozat ellen a kérelmező a kézbesítéstől számított 30 napon belül keresetet nyújthat be a bírósághoz.

13. § (1) Megszűnik a tagsági viszonya annak, aki

a. ) a tagsági viszonyáról lemondott,

b. ) nem felel meg a l l . §-ban meghatározott tagsági feltételeknek,

c. ) az otthoni ápolásra vonatkozó etikai állásfoglalással (7. §) ellentétes tevékenységet folytat.

(2) A tagsági viszony megszűnését az (1) bekezdés a.) pontja szerinti esetben az Elnökség, az (1) bekezdés b.) és c.) pontja szerinti esetekben a Közgyűlés állapítja meg. A Közgyűlés döntése ellen a kérelmező 30 napon belül keresettel fordulhat a bírósághoz.

14. § Az egyesület pártoló tagja lehet az a természetes személy, illetve jogi személyiségű, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki (amely) az otthoni ápoláshoz kapcsolódó szolgáltatásával vagy egyéb módon hozzá kíván járulni az Egyesület feladatainak teljesítéséhez.

Záró rendelkezések

15. § Az Egyesület a működésének költségeit a tagjai által fizetett tagdíjból, egyéb díjbevételekből, támogatásokból, és egyes - az Egyesület célkitűzéseitől nem eltérő - gazdasági vállalkozási tevékenységből származó bevételekből fedezi.

16. § Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

17. § Az egyesület megszűnik, ha

  • tagjainak száma hat hónapon át nem éri el a tíz főt,
  • a taggyűlés a feloszlatását, vagy más egyesülettel történő egyesülését, illetve szétválását határozza el,
  • a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv feloszlatja,
  • az egyesület megvalósította a célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt az egyesület nem határoz meg.

Az egyesület megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az egyesület céljával megegyező, vagy más, hasonló célú közhasznú szervezet részére kell átadni.

18. § Az Alapszabályban nem rendezett kérdésekben a Ptk., az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok az irányadóak.

A Budapesten 1995. év szeptember hó 19. napján kelt Alapszabály, 2014. november 20.-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege kelt Budapesten, 2014. november 20. napján.

Kelt: Budapest, 2014. 11. 20.

Az egyesület elnöke
Majerné Horváth Anita
Dr Benkó János ügyvéd

Záradék:

Alulírott Majerné Horváth Anita, mint az Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület elnöke igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján kialakult hatályos tartalmának.

Kelt: Budapest, 2014. 11. 20.

Az egyesület elnöke:
Majerné Horváth Anita